Jubileumi logo
oee
Erdészeti Lapok digitális archívuma
FVM erdőről
forestpressbakonyerdő

Pilisi Parerdő Zrt.Mecsekerdő Zrt.

2015.11.25., Katalin

1972 szeptember

LEJTŐS TERÜLETEKERDŐSÍTÉSI MUNKÁINAKGÉPESÍTÉSE A

Sztamen Dimitrov

BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN

A BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN az utóbbi 27 év alatt fontos intézke­déseket tettek az erdőgazdálkodás javítására és a rontott erdők átalakítására.

Bulgáriában évente mintegy 50 000 ha erdősítést végeznek és 150 000-200 000 hektáron történik nevelővágás. Az évi erdősítéshez szükséges 800 millió cse­mete termelési költsége több mint 30 millió leva. Az erdősítés és három évi ápolás hektáronként 100-120 munkanap-ráfordítást igényel, amely az 50 000 ha erdősítést figyelembe véve 5-6 millió munkanapot jelent. Az erdősítési költségfelhasználás elemzése szerint az utóbbi 10 év átlagában az összes költ­ség 10,6%-a maggyűjtésre és csemetetermelésre, 40%-a talaj előkészítésre, 21,5 %-a erdősítésre és pótlásra, 27,9%-a pedig az erdősítések ápolására (három­éves korig) került felhasználásra. A munkanap és költségráfordítás az al­kalmazott technológiától függően változik. Az alkalmazott erdősítési techno­lógiákat elsősorban a talaj, a terep szabdaltsága és hajlásszöge határozza meg.

A bulgáriai erdőterületek

15%-a 10° alatti, 25%-a 10°-20° közötti, 40%-a 20°-30° közötti, 20%-a 30° feletti

lejtszögű. A terület nagyobb része meredek és túlmeredek, ennek ellenére az összes terület közel 40%-án alkalmazhatók a gépesített erdősítési technoló­giák.

2957-től jelentős mértékben fejlődött az erdőgazdasági munkák gépesítése. Amint az az 1. táblázatból is látható, 1957. évben az erdőgazdaságok még egy traktorral sem rendelkeztek, 1970. évben pedig már 872 db (15 LE-s traktor­egységre átszámított) traktorral dolgoztak. Elsősorban a Belorusz, T-200, DT- 54 és a Bolgár TL traktorokat alkalmazzák.

Az 1. táblázatból megállapítható, hogy az utóbbi 10 évben az erdőművelésben alkalmazott traktorok darabszáma 7,14-szeresére emelkedett. Szembetűnő az alkalmazott kerekes és lánctalpas traktorok arányszám-változása. Amíg a ke­rekes traktorok darabszáma kétszeresére, addig a lánctalpas traktorok darab­száma több mint kilencszeresére emelkedett. A kerekes és lánctalpas traktorok arányszáma évenként változik, amíg 1961. évben ez az arány 1 : 2,7 volt, 1970. évben már 1 :11,3. A bulgáriai erdőterületek körülményeihez véleményünk szerint 1 : 10-hez lesz a maradandó és megfelelő. Ez lényegesen eltér a világ­viszonylatban jónak tartott számaránytól. Ennek oka a területi viszonyokban, valamint a Bolgár TL lánctalpas traktorok előnyös voltában keresendő. A TL traktorok ugyanis jól alkalmazhatók az erdőművelési munkákban.

1. táblázat

Az erdősítésekben alkalmazóit traktorok és azok teljesítménye

Kerekes traktorLánctalpas traktorÖsszesen
Év15 LE-s traktor-egységre számított dbvégzett munka (közép-mély szántásra átszámolva)15 LE-s traktor-egységre számított dbvégzett munka (közép-mély szántásra számított)15 LE-s traktor­egységre számított dbvégzett munka (közép­mély szántásra számított)
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197033,42 37,98 37,98 35,32 30,31 35,71 51,53 74,39 76,14 71,6711 69313 767 9 648 8 106 6 46011 51814 31423 28224 404 22 60888,69 96,50 118,23 112,91 142,14 175,32 259,29 537,86 743,47 800,5638 426 40 359 45 198 36 020 50 231 70 984 120 384 263 292 376 834 414 170122,11 134,48 156,21 148,23 172,45 211,06 310,82 612,25 819 51 872,2350 119 54 126 54 846 44 126 56 691 82,502 134 698 286 574 401 238 436 778

Az 1. táblázatból megállapítható továbbá, hogy 1961-1970 között nemcsak a traktorok darabszáma növekedett 7,14-szeresére, hanem a traktorok jobb ki­használása következtében az egy traktorra számított munka mennyisége is je­lentős mértékben (22%-kal) emelkedett. A traktorok darabszámának növeke­dése és jobb kihasználása következtében az erdőművelési munkák gépesített­sége javult. így pl. csemetetermelésben 15-ről 60%-ra, talajelőkészítésben pe­dig 10-ről 25,4%-ra. Az erdőművelési munkák gépesítése terén elért eredmé-

1. ábra: Vltetőgödrök készítése. TL-45A erőgépre függesztett bolgárgödörfúróval

nyek tehát jelentősek, de nem megnyugtatóak. A munkaidő-ráfordításnak és a költségeknek folyamatos csökkentése további erőfeszítést követel.

SÍKVIDÉKEN az erdősítési munkák gépesítettsége a mezőgazdasági erő- és munkagépek alkalmazásával közel 100%-os. Komoly problémát jelent azonban a lejtős területek erdősítési munkáinak gépesítése. A probléma megoldása ér­dekében Bulgáriában az utóbbi években rendszeres vizsgálatok folynak. Vizs­gálják a lejtős területek erdősítését megelőző talajelőkészítésben alkalmazható­nak vélt technológiákat, erő- és munkagépeket: a T-100, a DT-54 és a Bol­gár TL erőgépeket, a PP-50 és a P-3-30 típusú traktorekéket, a D-259 és a

2. ábra: Teraszírozott terület (T-4 teraszírozó géppel)

D-271 tolólemezeket, valamint a Bolgár TL erőgépekhez készített padkaké­szítő gépet. A vizsgálatok eredményei és az erdőgazdaságok által végzett mun­kák tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a lejtős területek erdősítését megelőző talaj előkészítési munkákban a fenti gépek sikeresen és gazdaságosan alkalmaz­hatók.

A VIZSGALATOK ÉS TAPASZTALATOK alapján az alábbi talaj előkészítési technológiák javasolhatók:

Szántással kialakított teraszos művelés (15° és az alatti hajlásszögű terü­leteken).

A teraszokat T-100 erőgéphez kapcsolt PP-50 traktorekével, vagy DT-54 erőgéphez kapcsolt P-3-30 ekével a rétegvonal mentén többszörös menetben, 2,5 m szélességben, a barázdaszeleteknek a terület lejtési irányában történő fordításával alakítják ki.

Teraszos művelés (15° feletti hajlásszögű területeken).

A teraszok kialakítása T-100 vagy DT-54 erőgépre szerelt bármely toló­lemezzel végezhető (2. ábra). A munkát minden esetben a területnek a legma-

gasabban fekvő pontján kell kezdeni. A tervezett teraszvonal kezdetén egy vízszintes kis terület kialakítása után, a tolólemez leengedésével és a gép előre­haladásával kezdődik a terasz kialakítása. 8-10 m előrehaladás után az erő­gépvezető a tolólemezen felgyűlt talajt a terület lejtési irányába eső oldalra helyezi, majd a tolólemez felemelése után a géppel visszatolat. Ezen munka­műveletet mindaddig ismétli, amíg a tervezett teraszkorona-szélesség ki nem alakul.

A D-271 tolólemez alkalmazása esetén 3 m széles teraszkoronák kialakítása javasolt. !

A D-259 munkagép alkalmazása esetén a tolólemezt a haladási irányra 60°-os szögbe kell állítani, a vágáséle pedig a terület lejtési irányával ellentétes lej­tésű 6°-os szögben kell, hogy álljon. A 3-3,5 m koronaszélességű terasz ki­alakításánál problémát jelent, hogy a különböző hajlásszögű terepszakaszokon áthaladó terasz csak az esetben vízszintes, ha a teraszkorona-szélesség változó (3. ábra).

3. ábra: Teraszkészítés T-4 szovjet teraszkészítő-géppel

Szélespadkás művelés (15° feletti hajlásszögű területeken).

A szélespadkák kialakítása Bolgár TL kistraktorra szerelt speciális padka­készítő és talajlazító géppel történik. A padkakészítő és talajlazító gépet V. Vaszilov és H. Lesztarskí bolgár mérnökök tervezték. A szélespadkákat a te­raszok kialakításával azonos módon képezik ki. A teraszos műveléshez viszo­nyítva a szélespadkás művelés előnye, hogy a megmozgatott talaj térfogata mintegy egynegyedére csökken, és ezzel együtt jelentős mértékben csökken az erdősítés költsége is (2. táblázat). A 2. táblázatból látható, hogy teraszos és szélespadkás talajelőkészítésben a teljesítmény a talajminőségen, a műve­lési hosszon stb.-n kívül elsősorban az alkalmazott technológiától, a gépektől és a terület hajlásszögétől függ.

A teraszokon és padkákon az ültetés, az erdősítések ápolása még ma is kézzel történik. A kézi keskenypadkás erdősítéshez viszonyítva a gépi teraszos és szé­lespadkás talaj előkészítés után ültetett csemeték növekedése lényegesen jobb.

2. táblázat

Terasz- és szélespadkakészítés teljesítménymutatói

A terület hajlás­szögeAlkalmazottTelje-sítmény ha/mű­szak
erő- és munkagép megnevezéseművelési mód megnevezése
10°-15°T-100 erőgép PP-50 ekével2,5 m szélességű szántással kialakított teraszos talaj­előkészítés0,468
10°-15°DT-54 erőgép P-3-30 ekével2 m szélességű szántással kialakított teraszos talaj­előkészítés1,346
15°-20°T-100 erőgép D-271 toló­lemezzel350 cm koronaszélességű teraszok kialakítása0,828
15°-20°T-100 erőgép D-259 toló­lemezzel300 cm koronaszélességű teraszok kialakítása0,882
20°-25°T-100 erőgép D-271 toló­lemezzel350 cm koronaszélességű teraszok kialakítása0,343
20°-25°T-100 erőgép D-259 toló­lemezzel350 cm koronaszélességű teraszok kialakítása0,468
20°-25°Bolgár-TL erőgép padka készítőgéppel150 cm koronaszélességű szélespadkakészítés0,124
25°-30°Bolgár-TL erőgép padka készítőgéppel150 cm koronaszélességű szélespadkakészítés0,116

A nagyobb hajlásszögű területeken mesterséges erdőfelújítás esetén sikere­sen alkalmazzuk a szállítható gépi gödörfúrókat. A Druzsba fűrész motorjához két típusú gödörfúró adaptert is szerkesztettünk. Az egyik típussal egy fő, a másikkal két fő dolgozik. A gödörfúrókkal 12-15 cm 0-jű és maximum 30 cm mély ültetési helyek alakíthatók ki. Egy műszakban 1200-1500 ültetési helyet tud kiképezni.

A kézi keskenypadkás és gépi szélespadkás erdősítések talajápolására elké­szült az önjáró talajlazítógép prototípusa, amelynek munkaszélessége 15-30 cm között állítható. Teljesítménye kb. 1 ha egy műszak alatt. A gép üzemi vizsgá­lata folyamatban van.

A lejtős területek erdősítési és ápolási munkáinak gépesítésében szerzett 10 éves tapasztalat nem túlságosan kedvező, de elég tanulságos és komoly bázist jelenthet Bulgáriában az erdősítési technológiák továbbfejlesztéséhez.


Ugrás az újság cikkeihez: 1972 szeptember

Előfizetés | Hirdetés | Impresszum | Beállítás kezdőlapnak
Copyright 2015 Erdészeti Lapok